Những khoảnh khắc ‘cười tụt quần’ trong thể thao

Tuy nhiên, để lịch sự khi cười trước những khoảnh khắc này, các bạn cần giữ đai quần cho chắc nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *